Start
Sök
Utforska

Villkor och avtal

Allmänna Användarvillkor för SvenskHockey.tv

1. Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor gäller för ditt användande av SvenskHockey.tv (”Tjänsten”).

jänsten tillhandahålls av Svensk Hockey TV AB, Box 38045, 100 64 Stockholm med organisationsnummer, 559108-5989, nedan ”vi”, ”vår” eller ”oss”.

För att kunna ta del av innehåll i Tjänsten som kräver inloggning måste du först skapa ett Användarkonto. Inloggad på ditt Användarkonto kan du ta del av livesändningar och on demand videos, gratis och via betalning.

2. Säkerhet för användarnamn och lösenord

Du ansvarar själv för att alla uppgifter om dig är korrekta. Du ansvarar även för att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig och för ditt personliga bruk. Om det kommer till vår kännedom att någon annan än du använder tjänsten har vi rätt att avregistrera ditt användarkonto och din användning av tjänsten utan återbetalning av eventuell erlagd ersättning.

För att du ska kunna köpa innehåll i form av livesändningar och on demand video via användarkontot måste du vara minst 18 år. Vi förbehåller oss rätten att stänga av en användare som felaktigt uppger sig vara 18 år i syfte att köpa innehåll.

3. Tekniska förutsättningar

Din möjlighet att använda Tjänsten är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och internetanslutning. Vi rekommenderar följande operativsystem och webläsare: Operativsystem Windows 10, iOS, Android eller Mac med senaste browserversionen av Edge, Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Chrome eller Safari

4. Pris och betalning

Att skapa ett användarkonto är gratis. Priser för köp inuti Tjänsten framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns i Tjänsten. Betalning för köp i Tjänsten sker via den betalningsförmedlare som vi anlitar från tid till annan. Du kan betala med de betalsätt som anges i Tjänsten.

5. Användning av Tjänsten

Det material som du får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Du får endast använda Tjänsten för privat bruk och får inte använda eller visa material som du får tillgång till genom Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller dessa Allmänna Användarvillkor.

Detta innebär bland annat att du inte får sprida eller kopiera material, inte tillgängliggöra materialet för allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Om du bryter mot denna bestämmelse är det ett väsentligt avtalsbrott och medför rätt för oss att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av dig från att använda Tjänsten utan återbetalning av erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för dig.

6. Avtalstid och uppsägning

Om du köper ett abonnemang i Tjänsten kommer det att förnyas varje månad på samma dag som du genomförde det ursprungliga köpet. Detta innebär att om du exempelvis genomförde ditt initiala köp den 15:e januari kommer ditt abonnemang att förnyas med ytterligare en månad den 15:e februari och så vidare. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang. Uppsägningen kommer att träda i kraft med omedelbar verkan. Du har dock access till tjänsten fram till ditt nästa datum för förnyelse av ditt abonnemang. Detta innebär att om du skapat ett abonnemang den 15:e januari och säger upp det den 1:a februari kommer du ha access till tjänsten fram till den 15:e februari. För att säga upp ditt abonnemang måste du först logga in i tjänsten. Gå därefter till ”Account” och välj ”Purchases” och klicka på ”Cancel Subscription”.

7. Säkerhet för Tjänsten

Du får inte försöka kringgå våra säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet. Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att du inte får sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller inidirekt kopplad till Tjänsten. Du får heller inte försöka skaffa dig otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som Tjänsten är baserad på. Överträdelser av dessa bestämmelser är ett väsentligt brott mot dessa Allmänna Användarvillkor, vilket ger oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig.

8. Ångerrätt

Dessa Allmänna Användarvillkor omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att du har rätt att ångra köp av tjänst inom fjorton (14) dagar från det att avtal om Tjänsten träffades. För att ha rätt att nyttja din ångerrätt måste du innan ångerfristens utgång kontakta vår kundtjänst via email. Om du har börjat använda Tjänsten innan du utövar ångerrätten är du skyldig att ersätta oss för de inköp som registrerats på ditt abonnemang.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning

Tjänstens karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att du inte kan ta del av köpt innehåll. Vi ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsterna på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Du ska vara medveten om att tjänsten kan ha uppehåll p.g.a. av underhåll och tekniska uppdateringar gjorda av oss.

10. Personuppgifter

Tjänsteägaren behandlar personuppgifter som Användaren lämnar i anslutning till användning av Tjänsten enligt följande. Ändamålet med behandlingen är administration av Tjänsten och riktad marknadsföring.

11. Ändring av de Allmänna Användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de Allmänna Användarvillkoren, Tjänsten eller dess innehåll. Meddelande om sådan ändring som är väsentlig kommer att lämnas i tjänsten varför du rekommenderas att regelbundet titta på dessa villkor. Om du inte accepterar en meddelad ändring som är till nackdel för dig, har du rätt att säga upp och frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft.

12. Överlåtelse av Avtalet

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt de Allmänna Användarvillkoren till annan part. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Användarvillkor till annan part.

13. Kontaktinformation

support@svenskhockey.tv

14. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag gäller för detta avtal. Vid tvist mellan oss och dig, skall vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Part har också rätt att väcka talan vid allmän domstol för det fall att tvisten inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse.

15. Fullständig reglering

Dessa Allmänna Användarvillkor utgör den fullständiga regleringen av alla frågor som berör våra mellanhavanden. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått dessa Allmänna Användarvillkor ersätts av detta innehåll.

Villkor och avtal